I'm AA
我是AA

Trying hard to create things that make me and you happy, even for a short moment.
我只想画些让我和你能感到一丝快乐的东西,哪怕是转瞬即逝的快乐。
© iaiaa
Powered by LOFTER

2013冬-2014夏

 

“反正我就是想画让”系列

 

 

 

难以直视的一堆黑历史。

 

但这并不是最黑的历史,

 

更黑的我不敢贴。

 

 

 

它们的存在就是让我觉得“啊,我进步真大”而已。

评论(4)
热度(28)